Facebook

Eye-Condition


kids

โรคตา


บางครั้งโรคตาหรืออาการที่เกิดขึ้นกับตาบางอย่างก็สามารถชี้วัดได้ถึงปัญหาของสุขภาพทั่วไป เช่นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงแม้จะมีการรักษาให้หายขาดหรือเป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกันกับการตรวจวัดสายตาเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพตาที่ดี


quotation1 ดังนั้นด้านล่างนี้คุณจะได้พบกับโรคตาหรือปัญหาเกี่ยวกับตาบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพื่อให้รู้และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว quotation2


Our Articles


โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)

ตาแดง (Conjuctivitis)  เป็นภาะวะที่บริเวณตาขาวมีสีแดงกว่าปกติ หรือมีสีแดงกว่าคนอื่น หรือมีสีแดงกว่าตาอีกข้าง เกิดได้จากหลายภาวะพบได้ทั้งที่ไม่...

ตาแห้ง (Dry Eye)

ตาแห้ง (Dry Eye)           เป็นภาวะที่ฟิล์มน้ำตา หรือ Tear film ที่อยู่บริเวณผิวของชั้นหน้าลูกตา มีจำนวนหรือปริมาณไม่เพียง...

พังผืดที่จอตา (Macular pucker)

พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane หรือ Macular pucker) ภาวะที่พังผืดชนิดที่ไม่มีหลอดเลือดเกิดขึ้นบริเวณบนชั้นผิวของจอตา อาจมีการขยายตัวดึงรั้งจอ...

ตาบอดสี (Color blindness)

ตาบอดสี (Color blindness)  คือการไร้ความสามารถ หรือการลดความสามารถในการเห็นหรือการแยกแยะสี ตาบอดสีเป็นภาวะที่พบได้บ่อยภาวะหนึ่งพบในผู้ชายมากกว...

สายตายาวตามวัย(Presbyopia)

สายตายาวตามวัย(Presbyopia)เป็นปัญหาของการมองใกล้ที่ยังไงก็ต้องเกิดกับทุกคนอย่างหลีกหนีไม่พ้น เมื่ออายุเริ่มย่างเข้าวัย40ระบบการเพ่งของตาจะลดลงส่งผลให้...

สายตาสั้น(Myopia)-สายตายาว(Hyperopia)

สายตาสั้น(Myopia)และสายตายาว(Hyperopia) ทั้งสายตาสั้น(Myopia)และสายตายาว(Hyperopia)คือปัญหาทางสายตาที่เกิดจากการที่แสงหรือภาพไม่ตกที่จอรับภาพพอดี ซ...

สายตาเอียง(AStigmatism)

สายตาเอียง(AStigmatism) สายตาเอียง (Astigmatism) หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้ว ไม่สามารถรวมแสงหรือภาพ (Focus) เพียงจุดๆ เด...