Webboard

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: Digital Slit Lamp Microscope
bridders
Administrator
Posts: 806
Digital Slit Lamp Microscope
on: October 9, 2015, 17:25

Digital slit lamp microscopeDigital slit lamp microscope กล้องตรวจขยายภาพตา เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจตา ตั้งแต่ส่วนหน้าสุดของตา คือ เปลือกตาไปถึงส่วนหลังสุด คือ จอประสาทตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่าง ๆ ของตาได้ชัดเจน เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้เห็นภาพดวงตาของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังได้


จอประสาทตา (Retine) คือ ชั้นบางๆ ของเซลล์รับภาพที่อยู่ด้านหลังของดวงตา การที่คนเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนจำเป็นที่จะต้องมีจอประสาทตาที่ปกติ ถ้าหากเปรียบเทียบดวงตากับกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาจะเทียบได้กับฟิล์มของกล้อง ซึ่งถ้าฟิล์มเกิดความเสียหาย ภาพที่ถ่ายจากกล้องก็จะมีคุณภาพไม่ดี เช่นเดียวกับผู้ที่มีโรคของจอประสาทตาการมองเห็นก็จะไม่ชัดเจนจุดสำคัญกลองจอประสาทตา คือ จุดรับภาพ (Macula) ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆ ที่สำคัญมากใน การมองตรงกลาง (central vision) บริเวณอื่นที่เหลือของจอประสาทตาจะช่วยในการมองภาพด้านข้าง (Peripheral vision)


Pages: [1]
WP Forum Server by ForumPress | LucidCrew
Version: 1.7.5 ; Page loaded in: 0.025 seconds.

Comments are closed.