Webboard

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: ความหมายของคุณสมบัติเลนส์สายตา
bridders
Administrator
Posts: 799
คุณสมบัติของเลนส์สายตา
on: June 28, 2013, 01:05

เลนส์สายตา มีคุณสมบัติทางแสงและการมองเห็น อย่างไรบ้าง ?


คุณสมบัติหลักๆ 5 อย่างคือ

1. การหักเหแสง หรือ ค่า Index of Reflection

การหักเหแสง จะเกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านพื้นผิวของเลนส์ ส่งผลให้แสงที่ส่องผ่านนั้นเกิดการเบี่ยงเบนแตกต่างกันที่ตำแหน่งหน้าเลนส์และหลังเลนส์ ยิ่งมีความแตกต่างกันมากเพียงไรหมายถึงความสามารถที่จะผลิตเลนส์สายตาได้บางลง โดยวัสดุหลักๆที่ใช้ทำเลนส์สายตาจะมีค่าเบี่ยงเบนที่ 1.50 , 1.53 , 1.56 , 1.61 , 1.67 , 1.70 , 1.74


การเลือกใช้นั้นควรคำนึงถึงค่าสายตาของเราเอง เนื่องจากเลนส์ที่มีค่าสายตาน้อยๆจะบางโดยธรรมชาติอยู่แล้วจึงไม่ควรเลือกเลนส์ที่์มีค่า Index สูงๆ เนื่องจากราคาแพงกว่าและต้องแลกมาซึ่งความชัดใสของเลนส์(ABBE Value)ที่น้อยลงไปด้วย แต่ในทางกลับกันหากค่าสายตาเยอะแล้วฝืนใช้เลนส์ที่หนาเกินไปจะทำให้แสงถูกดูดซับไปมากเช่นกัน


2. ค่าการกระจายแสงสี หรือค่า Abbe

การเปลี่ยนไปของค่าดัชนีหักเหแสง ที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนของความยาวคลื่น(เมื่อแสงผ่านเลนส์สายตา) เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์การกระจายของแสงขาวขึ้น ค่า Abbe เป็นตัวเลขแสดงความสามารถในการแยกแสงให้เป็นสีต่าง ๆ โดยเลนส์ที่มีค่า Abbe สูงจะทำให้ทำให้เห็นภาพได้คมชัดโดยทั้งสีและแสงจะไม่ถูกรบกวน เมื่อแสงผ่านเลนส์สายตานั้น ๆ ค่า Abbe จะแปรผกผันกับค่าการกระจายแสงสีของวัสดุ ซึ่งถ้าวัสดุนั้นมีค่าดัชนีการหักเหแสงสูง ก็จะมีค่ากำลังการกระจายแสงสีที่สูงตามไปด้วยและทำให้มีค่า Abbe ต่ำ


3. การสะท้อนแสง

การสะท้อนของแสงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการหักเหแสง และจะเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของเลนส์ ทำให้ความโปร่งใสของเลนส์นั้นลดลง ซึ่งวัสดุที่มีค่าดัชนีการหักเหสูงจะมีการสะท้อนออกของแสงที่สูงตามไปด้วย


อย่างไรก็ตาม การสะท้อนแสงที่มากเกินไปนั้นสามารถลดน้อยลงได้โดยขั้นตอนการเคลือบผิวเลนส์ เช่น AR coating, Multicoat ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีของแต่ละบริษัทเลนส์


4. การดูดซับแสง

ปริมาณของแสงที่ส่องผ่านเลนส์สายตานั้นจะลดลงเนื่องมาจากการดูดซับแสงของวัสดุ แต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งการที่เป็นเช่นนี้นั้นถือเป็นกลไกที่จำเป็นสำหรับเลนส์ย้อมสีหรือเลนส์ปรับแสง ซึ่งปริมาณการดูดซับแสงของเลนส์สายตาจะแปรเปลี่ยนไปตามความหนาของเลนส์นั้น ๆ


ดังนั้นเลนส์ที่บางกว่าจะทำให้แสงผ่านได้ดีกว่า


5. การกระจายและการเลี้ยวเบนของแสง

การกระจายคือปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากการกระเจิงของแสงในทุกทิศทุกทาง และจะเกิดที่ผิวหน้ารวมถึงภายในวัสดุโปร่งใส (เลนส์) ซึ่งผิวหน้าของเลนส์ที่ดีนั้นต้องมีความเนียนเรียบซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการกระเจิงแสงที่ผิวหน้าเลนส์ ส่วนภายในเลนส์นั้น การกระเจิงแสงเกิดได้จำกัดแต่ในบางครั้งอาจทำให้ขุ่นหรือเห็นเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม


การกระเจิงแสงสำหรับเลนส์สายตานั้นถือว่าเกิดขึ้นในปริมาณน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา


ตารางสรุปภาพรวมคุณสมบัติของเลนส์ชนิดต่างๆ


Pages: [1]
WP Forum Server by ForumPress | LucidCrew
Version: 1.7.5 ; Page loaded in: 0.027 seconds.

Comments are closed.